Användarvillkor


1. Godkännande av villkor


1.1 Minvik.se tillhandahåller tjänster för att lägga upp och dela positioner och information avseende naturhamnar.
1.2 För att använda Dig av Minvik.se måste Du vid ansökan om medlemskap för skapande av ett medlemskonto acceptera dessa användarvillkor ("Användarvillkoren"). Villkoren anses godkända när Du, i samband med att Du ansöker om medlemskap för att starta Ditt konto har klickat på knappen "Registrera".
1.3 Observera att Du måste vara minst 15 år för att ansöka om medlemskap och använda tjänsterna samt att Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.
1.4 Medlemskapet berättigar tillgång till Minvik.se tjänster.
1.5 Medlemskapet jämte tillhörande medlemskonto är personligt och kan inte överlåtas. Det är förbjudet att utnyttja annan medlems användaruppgifter eller annan medlems medlemskonto.
1.6 Medlem ansvarar för att förvara lösenord till medlemskonto på säkert sätt i syfte att undvika obehörig åtkomst av medlemskonto. För det fall obehörig åtkomst till medlemskonto eller obehörig användning av användaruppgifter upptäcks, skall anmälan härom omedelbart göras till minvik.se.
1.7 Medlem ansvarar vidare för att ange en fungerande email-adress samt i övrigt korrekta användaruppgifter och att hålla dessa uppdaterade.
1.8 Varje medlemskonto har ett standardiserat utrymme för annonser ("Annonsutrymme").
1.9 Att bli medlem är kostnadsfritt. Medlemmen är skyldig att utan ersättning upplåta det standardiserade Annonsutrymmet till minvik.se för annonsering enligt minvik.se:s önskemål. Annonsernas innehåll får dock inte strida mot Användarvillkoren.
1.10 Medlemmen får inte utan minvik.se tillstånd publicera annonser på minvik.se.

2. Ansvar för publicerat material


2.1 Medlem ansvarar själv för de inlägg som medlemmen publicerar på minvik.se (Publicerat Material).
2.2 Minvik.se förhandsgranskar inte Publicerat Material och kan inte göras ansvarigt för innehållet i Publicerat Material.
2.3 Publicerat Material får inte:

 • Kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv.
 • Uppmana till eller utgöra brottslig handling
 • Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
 • Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam
 • Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
 • Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsföringslagen
 • strida mot tystnadsplikt, eller strida mot upphovsrättsliga regler

2.4 Publicerat Material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande eller obscen natur.
2.5 Allt Publicerat Material skall vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken.
2.6 minvik.se har rätt att i efterhand granska allt Publicerat Material, och har rätt att i efterhand ta bort sådant Publicerat Material som strider mot Användarvillkoren.
2.7 Enligt lagen (1998:12) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) har minvik.se en skyldighet att ta bort sådant Publicerat Material vars innehåll uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller sådant material genom vilket medlemmen gör sig skyldig till intrång i upphovsrätt. För det fall minvik.se misstänker att medlem genom publicerat material begår brottslig handling, kommer minvik.se att göra en polisanmälan.
2.8 Om Publicerat Material skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annars, är medlem skyldig att hålla minvik.se och samarbetspartners till minvik.se skadeslösa.
2.9 Medlemskontot får ej användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla information för tjänsten. Det är t.ex inte tillåtet att använda tjänsten endast som lagringsplats för bilder, filer etc. Det är ej heller tillåtet att manipulera annonsutrymme eller att skapa konstgjord trafik till tjänsten.

3. Uppsägning av medlemskap


3.1 Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos minvik.se. Medlemskapet avslutas genom funktionen "Avsluta konto" på medlemmens inställningssida. Ett avslutat konto kan inte återanvändas.
3.2 Minvik.se har rätt att säga upp en medlems medlemskap omedelbart utan anledning.

4. Ansvarsbegränsning


4.1 Minvik.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems medlemskonto eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av Publicerat Material.
4.2 Minvik.se strävar efter att tjänsterna skall vara fria från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell användaravgift eller utbetalning av annan ersättning sker. minvik.se lämnar således inga garantier avseende tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
4.3 Minvik.se ansvarar inte för sådana skador - vare sig direkta eller indirekta - som orsakas av tjänsterna, med undantag för om minvik.se orsakar medlem skada genom uppsåtligt agerande eller genom grov oaktsamhet.

5. Personuppgifter


5.1 Minvik.se lagrar och behandlar medlems personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av tjänsterna. Observera även att minvik.se använder sig av s.k. cookies för att erhålla information om medlemmarnas utnyttjande av tjänsterna.
5.2 Genom Din ansökan om medlemskap samt godkännande av Användarvillkoren samtycker Du till att minvik.se får behandla Dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifterna behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Inloggning och anslutning till respektive medlemskonto
 • Support för och utveckling av tjänsterna, samt
 • utskick av information om nyheter och erbjudanden kopplade till tjänsterna
 • Skicka ut information med kommersiellt budskap till medlem via e-post så länge denne inte aktivt har tackat ja till sådant erbjudande utan medlems tillstånd lämna ut medlems personuppgifter till utomstående
 • Tillåta tredje part att skicka ut direktreklam till medlem

6. Tillämplig lag och tvister


6.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Användarvillkor.
6.2 Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.

7. Ändring av Användarvillkoren


7.1 Minvik.se är berättigat att när som helst ändra Användarvillkoren. När sådana ändringar utförs kommer meddelande härom samt den nya versionen av Användarvillkoren att läggas ut på www.minvik.se.
7.2 Du anses ha accepterat de nya Användarvillkoren för det fall Du fortsätter att använda tjänsterna efter den tidpunkt då information om att Användarvillkoren har ändrats har meddelats i enlighet med vad som framgår under punkten 7.1 ovan.